Tầm quan trọng của SOPs (Standard Operating Procedures) 

SOPs được định nghĩa là viết ra từng bước hướng dẫn thực hiện quy trình thí nghiệm chính xác. Mục đích là đảm bảo tính nhất quán, chính xác và chất lượng dữ liệu, từ đó làm giảm khả năng sai sót. SOPs giúp cho việc tuân thủ đúng quy trình, luật và các tiêu chuẩn quốc tế và được đặt vào trong Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), trong đó xác định và quy định tổ chức và quản lý chất lượng của dịch vụ phòng thí nghiệm.

SOP liên kết toàn diện từ kỹ thuật viên và tổ chức, thiết bị, quy trình, kiểm soát quy trình, an toàn sinh học, các thao tác khắc phục và phòng ngừa. Trong hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), SOPs được đề cập là tài liệu cùng với các chính sách, quy trình và biểu mẫu. Tuy nhiên, SOPs được kiểm soát theo từng ngày, từng phiên bản bằng cách xem xét và phê duyệt, phân phối và triển khai, cập nhật và sửa đổi và lưu trữ các phiên bản thay thế.

Đào tạo nguồn cán bộ có kiến thức về SOP là một yếu tố cần thiết để xây dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) và để kết nối SOP với tổ chức và nhân sự.

Nguồn cho bài viết:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094690/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44665/1/9789241548274_eng.pdf [Google Scholar]