Văn hóa tại Đại LS trước hết được xây dựng xoay quanh nhận thức sâu sắc về giá trị cốt lõi (core-values) “Trách nhiệm – Kỷ luật – Đồng đội” mà ban lãnh đạo công ty đã đề ra và coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cởi mở giúp chúng tôi gắn kết mọi người trong công ty và phát triển quan hệ với khách hàng. Văn hóa làm việc tại Đại LS hướng tới là để thu hút và giữ lại những cá nhân có thành tích, mục tiêu rõ ràng và khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm hỗ trợ. Yếu tố thúc đẩy nhân lực ở công ty không chỉ nằm ở mức lương nhận được, đó còn nằm ở văn hóa doanh nghiệp.

Ý thức được rằng văn hóa được xây dựng từ những thói quen, hành động thực tế, cụ thể đó là phong cách làm việc; chúng tôi đưa ra nội quy công ty, cách gặp gỡ với khách hàng, cách tiếp xúc hàng ngày của từng nhân viên. Để thúc đẩy và lan truyền nhận thức đó, các hoạt động tập thể từ đào tạo từng phòng đến liên hoan, mừng sinh nhật, sự kiện, … luôn đẩy mạnh và có sự hưởng ứng của toàn thể Đại LS, từ đó truyền cảm hứng cho những người mới gia nhập vào Đại gia đình.