BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter

BD FACSPresto™ là thiết bị có chứng chỉ sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng (IVD), giải pháp cho xét nghiệm tế bào T CD4