Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ FLOW CYTOMETRY KHÁM PHÁ KHÔNG GIỚI HẠN

Flow Cytometry (Kỹ thuật phân tích tế bào theo dòng chảy) là một kỹ thuật đo được nhiều đặc tính huỳnh quang và quang học cùng một lúc của từng tế bào đơn hoặc các phần tử kích thước nhỏ như vi sinh vật, các bào quan, nhân và nhiễm sắc thể. Flow Cytometry là […]

BD Accuri™ C6 Plus Flow Cytometer

• BD Accuri là hệ thống phân tích dòng chảy cá nhân được trích dẫn rộng rãi trong các nghiên cứu trên thế giới và chỉ dùng trong nghiên cứu (RUO)

BD FACSMelody™ Cell Sorter

BD FACSMelody™ Cell Sorter thiết bị phân tách tế bào theo dòng chảy (flow cytometry) chỉ dùng trong nghiên cứu.

BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer

BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer là thiết bị phân tích tế bào theo dòng chảy (flow cytometry) chỉ dùng trong nghiên cứu.

BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter

BD FACSPresto™ là thiết bị có chứng chỉ sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng (IVD), giải pháp cho xét nghiệm tế bào T CD4

Contact Me on Zalo